Klachtenregeling in het kort

1. Hebt u klachten of problemen?

Bespreek die dan zo snel mogelijk met de persoon die daarvoor verantwoordelijk is. Dus bijvoorbeeld met de arts die u of uw kind heeft behandeld. Zij zijn bereid met u te overleggen, hoe de problemen opgelost kunnen worden.

 

2. Klachtenbemiddelaar

Er kunnen omstandigheden zijn dat u uw klacht niet aan de verantwoordelijke persoon kwijt wilt of kunt, of dat het gesprek niet naar tevredenheid verlopen is. In zo’n geval kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar van de Stichting. Samen met u wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om iets aan uw probleem of klacht te doen. Desgewenst zal de klachtenbemiddelaar trachten door bemiddeling uw klacht op te lossen. Ook als u geen verdere actie wilt ondernemen maar toch even met iemand over het gebeurde wilt praten, bent u welkom bij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar is dr. Madern. Voor het maken van een afspraak met de klachtenbemiddelaar kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 010-4658690

3. Klachtencommissie

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich zowel mondeling als schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van de Stichting Al-Gitaan. Ook als u redenen hebt geen contact te willen opnemen met de klachtenbemiddelaar, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie. In geval van analfabetisme zal na het indienen van een mondelinge klacht bij de secretaris van de klachtencommissie een standaard klachtenbrief ter ondertekening en retourzending aan de klant toegestuurd worden. Na ontvangst hiervan zal de klachtencommissie de klacht in behandeling nemen.

De Klachtencommissie zal uw klacht onafhankelijk beoordelen. Onafhankelijk in die zin dat de commissie zelfstandig oordeelt zonder inmenging van de Stichting Al-Gitaan.

 De taak van de commissie is:

• (schriftelijke) klachten onderzoeken en behandelen

• een uitspraak doen over de gegrondheid van een klacht

• aanbevelingen doen aan degene over wie de klacht gaat en aan de Raad van Bestuur.

 

De uitspraak van de Klachtencommissie heeft geen juridische consequenties. Alle schriftelijke klachten worden anoniem geregistreerd. Jaarlijks wordt hiervan een verslag uitgebracht.

 

Procedure Klachtencommissie

U dient de klacht onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum in bij de secretaris van de commissie. Dit kan door het schrijven van een brief gericht aan:

 

Klachtencommissie St. Al-Gitaan

T.a.v.: Mevrouw O. Baya

Postadres: Eudokiaplein 30

3037 BT ROTTERDAM

 

Wenst u uw klacht mondeling kenbaar te maken dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 010-4658690 Om de klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht.

Scroll To Top